Ocena ryzyka zawodowego 2014 praktyczny informator

Konieczność opracowania oceny ryzyka wybuchu i materiału zabezpieczenia przed wybuchem dotyczy jednostek, w których praca z treściami łatwopalnymi może prowadzić rozpoczynanie się niebezpiecznych mieszanin szybkich i pobudzać w miejscu pracy zagrożenie wybuchem. Wiele zagranicznych firm świadczy kompleksowe wsparcie w przygotowaniu explosion protection support, czyli zabezpieczenia przed wybuchem w sferach przemysłowych.

Wykorzystując w pozycji czy przechowują substancje mogące stanowić atmosfery wybuchowe z powietrzem, takie jak gazy, ciecze, ciała stałe o znacznym stopniu rozdrobnienia - pyły, pan musi zrobić oceny zagrożenia wybuchem, wskazując miejsca zagrożone wybuchem. Powinien też wskazać w obiektach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem wraz ze stworzeniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz zaznaczyć czynniki mogące w nich dopuścić zapłon.

Cel : Przeprowadzenie analizy i sprawienie dokumentu zabezpieczenia miejsca pracy przed wybuchem. Celem stworzenia faktu jest zadowolenie wymagań prawnych i ograniczenie ryzyka połączonego z możliwością wystąpienia atmosfer wybuchowych w miejscu pracy.

Sposób wykonania usługi: Miejsca pracy, w których potrafią wystąpić atmosfery wybuchowe, będą ocenione z stracił na powierzchni zagrożenia wybuchem.

Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem: Drugim etapem, będzie sprawdzenie źródeł zapłonu razem z dodatkowym wykazem: ciepłe powierzchnie, płomienie, m.in. palące się cząstki i gazy, iskry pochodzenia mechanicznego, maszyny elektryczne, prądy błądzące i katodowe zabezpieczenie przed korozją, elektryczność statyczna, reakcje egzotermiczne, możliwość uderzenia pioruna, fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, ultradźwięki, promieniowanie jonizujące, sprężenia adiabatyczne, a ponadto fale uderzeniowe, włącznie przez samozapalenie się pyłów. W wypadku ustalenia występowania atmosfer wybuchowych, zostanie sprawdzone, czy wyposażenia i style zabezpieczające dla całych pomieszczeń pracy, na których potrafią wystąpić atmosfery wybuchowe, zostały dopasowane razem z grupami właściwymi dla stref zagrożenia wybuchem.