Planeta ziemia rysunek

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, pewno być uznana za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową traktowana stanowi w postaci, jeśli nie grają w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia wprowadzanie w niej wszelkich standardowych produktów.

Ale za wybuchową, kiedy piszą w niej elementy w postaci gazu lub pyłu, które ewentualnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana istnieje zarówno mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem odbywa się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz czasu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dają się na trzy strefy: - strefę 0 - charakteryzuje się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej zawsze lub przez duże czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te podstawy palne występują tylko czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a jak występuje - zachowuje się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie płaszczyzny jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez duże okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może wystąpić momentami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego pyłu nie występuje w trakcie normalnego działania, natomiast jeśli wystąpi - rozwija się tylko przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm bezpieczeństwa oraz higieny pracy.